Uproszczona procedura połączenia spółek

Uproszczone procedury łączenia się spółek kapitałowych mają na celu rezygnację z szeregu obligatoryjnych elementów, tym samym ułatwiając i przyspieszając proces łączeniowy. Przy wykorzystaniu tych procedur spółki kapitałowe mogą zmienić strukturę właścicielską, zastosować inne zasady opodatkowania, wprowadzić nowy model zarządzania korporacyjnego lub wzmocnić swoją pozycję na rynku.

W procedurze uproszczonego połączenia spółek istnieją trzy konfiguracje, w których taka forma połączenia jest możliwa:

 1. Jeżeli spółka przejmująca, niebędąca spółką publiczną, posiada udziały lub akcje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 90%, ale mniej niż 100% kapitału zakładowego spółki przejmowanej.
 2. W przypadku, gdy spółka przejmuje swoją spółkę jednoosobową.
 3. Kiedy łączą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne, w liczbie nie większej niż 10 osób we wszystkich spółkach łącznie.

Spis treści

Ułatwienia przy przejęciu spółki zależnej przez spółkę dominującą

Przy przejęciu spółki zależnej przez spółkę dominującą można skorzystać z poniżej wymienionych ułatwień, o ile spełnione są określone warunki. Konkretnie, jeśli spółka przejmująca nie jest spółką publiczną i posiada udziały lub akcje o łącznej wartości nominalnej stanowiącej co najmniej 90%, ale mniej niż 100% kapitału zakładowego spółki przejmowanej.

Zakres ułatwień: 

Brak konieczności podejmowania uchwały o połączeniu przez spółkę przejmującą (wystarczy podjęcie takiej uchwały w spółce przejmowanej). Jednakże, wspólnik spółki przejmującej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, może domagać się zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników albo nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu powzięcia uchwały.

 • Zarządy spółek nie muszą sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających planowane połączenie.
 • Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz sporządzania przez niego opinii.
 • Prawo wspólników dotyczące przeglądania dokumentacji połączeniowej nie obejmuje sprawozdania zarządów ani opinii biegłego rewidenta, ze względu na brak ich sporządzenia.

Ułatwienia przy przejęciu spółki jednoosobowej spółki-córki

W tym przypadku spółka-matka przejmuje swoją jednoosobową spółkę-córkę. Innymi słowy, spółka przejmująca będąca jedynym wspólnikiem/akcjonariuszem spółki przejmowanej, dokonuje przejęcia swojej jednoosobowej spółki. W tej konfiguracji ułatwienia będą podobne jak w przypadku przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.

Ułatwienia, z których można skorzystać:

 • Brak konieczności podejmowania uchwały o połączeniu przez spółkę przejmującą (wystarczy podjęcie takiej uchwały w spółce przejmowanej). Jednakże, wspólnik spółki przejmującej, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego, może zażądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników albo nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały.
 • Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia biegłego rewidenta.
 • Zarządy spółek nie muszą sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających planowane połączenie.
 • Prawo wspólników dotyczące przeglądania dokumentacji połączeniowej nie obejmuje sprawozdań zarządów ani opinii biegłego rewidenta, ponieważ nie są one sporządzone.

 

Ułatwienia przy przejęciu spółek z o. o. o nielicznym składzie osobowym

Procedura uproszczona w takim trybie jest dostępna dla spółek z o.o., których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wszystkie spółki objęte tą procedurą muszą łącznie posiadać nie więcej niż 10 wspólników.  Jeśli ta sama osoba jest wspólnikiem w dwóch spółkach, powinno się ją uwzględniać dwukrotnie. Ten zapis dotyczy całego procesu połączenia i obowiązuje przez całe postępowanie łączeniowe.

Ułatwienia, które można uzyskać w ramach uproszczonego łączenia spółek z o.o., obejmują:

 • Brak konieczności ogłaszania planu połączenia.
 • Brak obowiązku informowania wspólników o planowanym połączeniu spółek.
 • Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia biegłego rewidenta.

W przeciwieństwie do poprzednich dwóch konfiguracji, procedura uproszczona dla małych spółek z o.o.  dotyczy nie tylko łączenia przez przejęcie, ale również tworzenia nowej spółki poprzez zawiązanie. Ponadto istnieje również możliwość łączenia się więcej niż dwóch spółek z o.o. w tym trybie.

Przeprowadzenie procedury uproszczonej w tej konfiguracji nie będzie możliwe, jeśli sprzeciwi się temu nawet jeden ze wspólników. Wspólnik może zgłosić swój sprzeciw w terminie miesiąca od zgłoszenia planu połączenia do KRS.

Podsumowanie

Celem uproszczonych procedur połączenia spółek kapitałowych jest usprawnienie działania rynku kapitałowego oraz zachęcanie do restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dzięki nim możliwe jest szybsze i mniej skomplikowane łączenie spółek, co sprzyja rozwojowi i innowacjom w biznesie. Przedsiębiorcy zyskują większą elastyczność i ułatwione warunki realizacji strategii rozwoju swoich firm.