REGULAMIN BEZPŁATNEJ KONSULTACJI RTA („Regulamin”)

Poniższy regulamin bezpłatnej konsultacji udzielanej przez kancelarię Rasmus Tachasiuk Adwokaci z siedzibą w Gdyni (dalej: „RTA”) określa zasady na jakich możliwe jest korzystanie z bezpłatnej konsultacji i formularza przeznaczonego do zamówienia konsultacji.

 

I.Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.adwokatdlabiznesu.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu zamówienia bezpłatnej konsultacji.
 2. Użytkownik– osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 3. Bezpłatna Konsultacja – telefoniczna, 15 minutowa konsultacja udzielona przez RTA Użytkownikowi, na zasadach wynikających z Regulaminu.

 

II. Zasady skorzystania z Bezpłatnej konsultacji

 1. Dostęp do Formularza nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. RTA zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza.
 3. Formularz służy wyłącznie do korespondencji związanej z Bezpłatną Konsultacją. Formularz nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez RTA (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

 

Warunki korzystania z Formularza i zobowiązania Użytkownika

Celem skorzystania z Formularza, Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

 • wypełnienie Formularza poprzez podanie następujących danych i informacji: adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości,
 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
 • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 15 minut.
 5. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, RTA zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.

 

Odpowiedzialność RTA

 1. RTA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z bezpłatnej konsultacji.
 2. Informacje udzielone w ramach bezpłatnej konsultacji nie stanowią porady prawnej i nie mogą być podstawą pociągnięcia RTA lub jej prawników i innych pracowników, do jakiejkolwiek odpowiedzialności. RTA i jej prawnicy oraz inni pracownicy nie zapoznają się z jakimikolwiek dokumentami przesłanymi przez Użytkownika dla celów przeprowadzenia bezpłatnej konsultacji.
 3. W wyniku skorzystania z bezpłatnej konsultacji lub wypełnienia Formularza kontaktowego, nie dochodzi do zawarcia umowy pomocy prawnej z RTA.
 4. RTA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego.
 5. RTA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.adwokatdlabiznesu.pl.
 6. RTA zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 7. RTA zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji z dowolnej przyczyny.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) Rasmus & Tachasiuk Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Gdyni przy ul. Partyzantów 46/406 81-423 Gdynia budynek SQUARE KRS: 0000975149
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy.
 5. Dane te mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez RTA – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: biuro@adwokatdlabiznesu.pl
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:

                 a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

                 b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.