INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG PRZEZ 

RASMUS & TACHASIUK ADWOKACI SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ

 

Kancelaria adwokacka – Rasmus & Tachasiuk Adwokaci spółka partnerska (dalej: „Kancelaria”) informuje, że:

 1. W związku ze świadczeniem usług przez Kancelarię, przetwarzana ona dane osób fizycznych. Dotyczy to zarówno danych osobowych klientów Kancelarii, jak również danych innych (dalszych) osób, których dane Kancelaria pozyskała od Klientów oraz z innych źródeł, w toku i na potrzeby świadczenia usług przez Kancelarię;
 2. Przetwarzanie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) oraz innych aktów prawnych, które mają zastosowanie.

KTO JEST ADMINISTRATOREM I JAKIE PODMIOTY PRZETWARZAJĄ DANE?

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest:

Rasmus & Tachasiuk Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Gdyni (81-423) przy ulicy Partyzantów 46/406, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000975149, NIP: 5862381095. Telefon: 536-576-100. E-mail: biuro@adwokatdlabiznesu.pl

 

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez ograniczony krąg osób, w tym zwłaszcza adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz innych współpracowników Administratora, którzy zostali do przetwarzania danych osobowych w ramach kancelarii Administratora. 

 

Poza wskazanymi wyżej podmiotami, dane osobowe przetwarzane mogą być wyłącznie przez wybrany i ograniczony krąg osób, które obowiązane są do zachowania ich ochrony i zachowania w poufności. Są to przede wszystkim podmioty świadczące usługi pomocnicze dla Kancelarii, niezbędne dla umożliwienia jej prawidłowej realizacji usług (np. księgowi, dostawcy usług IT, tłumacze).

 

W zależności od sytuacji (rodzaju usługi świadczonej przez Kancelarię, np. postępowanie sądowe, sporządzenie opinii prawnej, negocjowanie warunków umowy, sporządzenie regulaminu, negocjacje w sporze), odbiorcami danych mogą być też inne podmioty, związane z określoną sytuacją (np. uczestnicy danego postępowania sądowego, strony negocjowanej umowy, gremia organów rozpatrujących sprawę, organy władzy publicznej, pełnomocnicy, kontrahenci i reprezentanci innych uczestników określonych sytuacji/zdarzeń).

 

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

 

W pierwszej kolejności przetwarzane są dane kontaktowe oraz dane dotyczące istniejących i nawiązywanych relacji zawodowych i gospodarczych. Przetwarzane są dane klientów oraz osób, które występują w ich imieniu (reprezentanci, pełnomocnicy), jak również innych osób, z którymi Kancelaria prowadzi komunikację. Są to podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Przetwarzane są również dane przekazywane w treści prowadzonej komunikacji lub zawarte w odnośnych dokumentach.

 

Dane mogą być administrowane przez Kancelarię w celu:

 1. Wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. Podjęcia działań w celu zawarcia umowy; (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Utrzymywania kontaktu, prowadzenia i obsługi korespondencji, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Przetwarzane mogę być również inne (dalsze) dane, w tym również dane osób trzecich, które nie posiadają z Kancelarią jakiejkolwiek relacji, a są niezbędne dla prawidłowego prowadzenia spraw powierzonych Kancelarii przez klientów. Dokładny zakres danych tego rodzaju zależeć będzie od konkretnej sytuacji (w tym zwłaszcza charakteru powierzonej Kancelarii sprawy).

 

Tego typu dane mogą być administrowane przez Kancelarię w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia spraw zleconych Kancelarii (tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Jeżeli posłużenie się tego typu danymi będzie konieczne do wykonania określonych obowiązku prawnego (np. wykonanie czynności procesowej) to podstawą przetwarzania będzie również niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie w jakim będą to dane klientów, podstawą przetwarzania będzie również niezbędność do wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W razie, gdy przetwarzane dane mają charakter danych wrażliwych, należących do szczególnych kategorii danych, podstawę taką wyznacza niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

 

Przetwarzane dane, wraz z dalszymi informacjami dotyczącymi prowadzonych spraw i Klientów, są szczególnie chronione przez Kancelarię i przetwarzane przy uwzględnieniu wymaganego poziomu poufności, który wyznaczają, przede wszystkim, obowiązki zachowania tajemnicy zawodowej, wiążące adwokatów i radców prawnych.

 

Określone dane (dalsze dane), mogą być również przetwarzane z uwagi na szczególne podstawy, wynikające ze specyfiki prowadzonej przez Kancelarię działalności (np. w zakresie wykluczania konfliktu interesów), obowiązków wynikających z ustawy o AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Te podstawy mogą rodzić po stronie Kancelarii obowiązek identyfikacji i weryfikacji danych osób fizycznych (w tym również Klientów) i przeprowadzenia szeregu czynności o charakterze dokumentacyjnym i sprawozdawczym. Takie działania mogą wynikać z koniecznych środków bezpieczeństwa finansowego, treści przepisów rachunkowych, przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Na potrzeby realizacji celów przetwarzania danych udostępnianych przez klientów oraz innych zebranych przez siebie danych, Kancelaria może weryfikować́, łączyć́ i uzupełniać te dane o dane pochodzące z innych źródeł, w tym ze źródeł dostępnych publicznie (takich jak CEIDG, KRS, CRBR). 

W ograniczonym zakresie Kancelaria może ponadto przechowywać́ zebrane dane na dalsze potrzeby, np. w zakresie niezbędnym do ustalania, obrony i dochodzenia ewentualnych własnych roszczeń́, oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego obiegu informacji, co – jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora – stanowi wówczas odrębną podstawę ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ KANCELARIĘ? 

Dane będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy niż̇ jest to konieczne dla realizacji celów, dla których są̨ przetwarzane. W podstawowym zakresie będzie to okres niezbędny dla przeprowadzenia i definitywnego zamknięcia sprawy (zlecenia umowy), na potrzeby której były przetwarzane, z uwzględnieniem obowiązków zabezpieczenia dokumentacji i przechowywania akt oraz okresów archiwizacji korespondencji i przydatności kopii zapasowych. W pozostałym zakresie są̨ to okresy nie dłuższe niż̇ wynikające z przewidzianych prawem okresów retencji, względnie z ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń́. 

CZY PRZETWARZANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Poza indywidualnie wskazywanymi przypadkami, kiedy podanie określonych danych jest wymagane przepisami prawa, względnie kiedy jest warunkiem zawarcia umowy (np. z uwagi na treść́ przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), bądź́ także wymogiem umownym na zasadzie obowiązku współdziałania, a ich niepodanie wiąże się z określonymi konsekwencjami, podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje utrudnienie bądź uniemożliwienie celu ich zamierzonego przetwarzania. 

UPRAWNIENIA 

W każdym czasie przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). 

Prawo do sprzeciwu: w odniesieniu do danych przetwarzanych z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego sprzeciw. Uniemożliwi to Kancelarii dalsze przetwarzanie tych danych w objętym sprzeciwem zakresie, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego wniesienie sprzeciwu skutkuje uniemożliwieniem wykorzystywania danych osobowych do takich celów bez konieczności wskazywania takich przyczyn.

 

                 PLIKI COOKIES

 1. Witryna adwokatdlabiznesu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

 

 1. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.