CASE STUDY – wyjście z kryzysu prawnego

Spis treści

OPIS SPRAWY – PODSUMOWANIE

Współwłaściciel i członek zarządu kilku spółek działajacych w branży usługowej do kancelarii zgłosił się przede wszystkim w celu zweryfikowania planów zbycia udziałów w spółce, w związku z dużym zadłużeniem, które miał w innych podmiotach, będących jego własnością. Klient w dłuższej perspektywie czasowej, planował również ogłoszenie upadłości, z uwagi na brak widocznej perspektywy wyjścia z zadłużenia.

Po analizie sytuacji okazało się, że plany Klienta narażają go na odpowiedzialność karną, a w podmiotach, których jest właścicielem potrzebna jest pilna interwencja w zakresie spełnienia wymogów regulacyjnych. Napiętrzające się problemy spowodowały, że spirala zadłużenia znacząco utrudniała dalsze funkcjonowanie, a komornicy dokonali zajęcia majątku, co skutecznie uniemożliwiało wprowadzenie w życie planów Klienta odnośnie zbycia udziałów w jednym z podmiotów. Jednocześnie wobec Klienta wszczęte zostało postępowanie o zakaz wykonywania działalności. 

Działania kancelarii pozwoliły na zawarcie układu z komornikami, uniknięcie ogłoszenia upadłości (co miałoby nieodwracalne skutki dla Klienta jeśli chodzi o możliwość swobodnego działania w przyszłości), brak zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a w dłuższej perspektywie – unormowanie sytuacji Klienta w taki sposób, że może rozwijać działalność bez konieczności lawirowania przed wierzycielami i obawą o losy swojego biznesu.

W tym konkretnym przypadku, zadziałało to co mądrze nazywa się holistycznym podejściem – a w praktyce oznacza szersze spojrzenie na problem. Każde rozwiązanie prawne trzeba oceniać przy uwzględnieniu specyfiki biznesu Klienta, a przede wszystkim – legalności tych rozwiązań w perspektywie prawno-karnej.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku analizę przypadku, która pokazuje w jaki sposób udało się osiągnąć sukces.

WYKORZYSTANE ROZWIĄZANIA KANCELARII

 1. Audyt przedsiębiorstwa – określenie problemów przedsiębiorstw, raport i naprawa sytuacji – prowadził Paweł Rasmus
 2. Zarządzanie kryzysowe – aktywne wsparcie w kancelarii w zażegnaniu kryzysu wywołanego nieprawidłowościami prawnymi. Działania naprawcze, wykonywane na podstawie wniosków uzyskanych w toku audytu – prowadził Błażej Tachasiuk
 3.  Reprezentacja przed organami państwowymi – nasi prawnicy uzyskali korzystne orzeczenie w sprawie z wniosku urzędu skarbowego o zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez Klienta – prowadził Błażej Tachasiuk

PIERWSZE SPOTKANIE

Na pierwszym spotkaniu wysłuchaliśmy Klienta i tego, z jakim problemem przychodzi. Klient chciał zweryfikować plany przedstawione mu przez innego prawnika oraz uzyskać poradę odnośnie innego, nowego projektu biznesowego.

Po uzyskaniu od Klienta podstawowych informacji odnośnie jego planów, dowiedzieliśmy się, że:

 1. jedna z jego spółek prężnie działa i przynosi znaczne zyski;
 2. w związku z różnymi zawirowaniami, pozostałe podmioty, których jest właścicielem posiadają znaczne zadłużenie, w tym również jego jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG);
 3. inny prawnik polecił mu powiernicze zbycie udziałów w prężnie działającej spółce (na rzecz tego prawnika), z możliwością odkupu od niego tych udziałów w późniejszym czasie;
 4. w toku jest kilkanaście spraw komorniczych i Klient ma licznych wierzycieli;
 5. ostatecznym celem Klienta jest uzyskanie upadłości konsumenckiej;
 6. został złożony wniosek Urzędu Skarbowego o to, żeby miał on zakaz wykonywania działalności gospodarczej;
 7. W związku z natarczywą postawą jednego z wierzycieli (firma windykacyjna), Klient planuje go spłacić.

WNIOSKI KANCELARII

Po uzyskaniu informacji od Klienta, ustaliliśmy że zaproponowane mu do tej pory rozwiązania są w aktualnej sytuacji niedopuszczalne.

Okazało się, że diagnoza Klienta co do jego problemu i możliwych rozwiązań była nietrafiona. Jest to częsta sytuacja, gdzie Klient ma inne postrzeganie sprawy i nie zawsze jest w stanie, bez eksperckiej wiedzy, właściwie ocenić swoją sytuację i najlepsze wyjście z problemu. 

Gdyby wprowadzić w życie to co Klientowi proponowano do tej pory:

 1. popełniłby on kilka przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom wierzycieli (m in. art. 300 kk, art. 302 kk),
 2. w żaden sposób nie poprawiłoby to sytuacji Klienta długoterminowo,
 3. planowane ruchy były prawidłowe w perspektywie prawa spółek, ale na obecnym etapie bardzo mocno spóźnione i przez to nielegalne.

Z uwagi na fakt, że sytuacja pogarszała się w szybkim tempie i w każdej chwili mogło dojść do zablokowania jakichkolwiek możliwości wyjścia, podjęliśmy natychmiastowe działania.

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA

Na początek, zaproponowaliśmy przeprowadzenie audytu przedsiębiorstw Klienta, żeby zapoznać się ze skalą problemów i ustalić właściwy tok dalszych działań.

Audyt obejmował analizę:

 1. akt z Krajowego Rejestru Sądowego spółek Klienta,
 2. wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 3. wszystkich postępowań komorniczych, toczących się przeciwko Klientowi i jego podmiotom,
 4. wysokości wszystkich zobowiązań Klienta,
 5. ryzyka związanego z utratą kontroli nad podmiotami przynoszącymi zyski,
 6. ryzyka odpowiedzialności karnej,
 7. dokumentacji korporacyjnej (np. umowy spółki),
 8. kluczowych umów gospodarczych, zawartych przez Klienta,
 9. ogólnej kondycji formalno-prawnej przedsiębiorstw Klienta.

Wyniki prac zostały przedstawione w raporcie, który zawierał:

 1. ustalenia co do odkrytych naruszeń i problemów,
 2. listę postepowań komorniczych wraz z wysokością zadłużenia,
 3. rekomendacje dalszych działań ze wskazaniem ich pilności oraz skali zagrożeń,
 4. zakreślenie kompleksowej strategii działania, która pozwoli efektywnie wyprowadzić Klienta z kryzysu.

Na tym etapie udało się określić rzeczywiste problemy i najefektywniejsze drogi do ich rozwiązania. Było to o tyle istotne, że pierwotne przewidywania Klienta odnośnie źródeł problemu i dróg wyjścia, były zupełnie inne niż te, które odkryliśmy po przeprowadzeniu badania prawnego jego przedsiębiorstw.

Sytuacja Klienta była rozwojowa, co wymuszało niezwłoczne podjęcie też działań zmierzających do:

 1. ustabilizowania kryzysu związanego z windykacjami komorniczymi i administracyjnymi,
 2. ustalenia strategii w toczących się postępowaniach sądowych (w tym zwłaszcza o zakaz wykonywania działalności gospodarczej).

Po uzyskaniu od Klienta pełnomocnictwa, reprezentowaliśmy go przed wierzycielami oraz organami państwowymi, kompleksowa pomoc na kilku frontach, pozwoliła na stworzenie i wdrożenie strategii, która szybko przyniosła efekty.

Zmodyfikowaliśmy także umowy Klienta, w sposób, który zabezpieczał jego interesy na przyszłość.

SUKCES

Już po kilku tygodniach sytuacja Klienta została ustabilizowana:

 1. ustalono zbieg postępowań komorniczych i zawarto układ, dzięki któremu zdjęte zostały zajęcia komornicze i ustalone zostały rozsądne raty. Dzięki temu Klient miał możliwość dalej prowadzić działalność i nie musiał ogłaszać upadłości;
 2. Zawarty został układ z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który pozwolił na ustalenie rozsądnych rat i wstrzymanie egzekucji;
 3. Złożone zostały zaległe sprawozdania finansowe;
 4. Uzupełnione zostały wpisy do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 5. Umowy spółek będących współwłasnością Klienta zostały zmodyfikowane w sposób, który zabezpieczał jego interesy w razie przyszłych problemów (np. poprzez ustalenie uprzywilejowania osobistego). Takie działania pozwoliły na zgodne z prawem poprawienie sytuacji Klienta na przyszłość, bez pokrzywdzenia wierzycieli.

WNIOSKI

Przedstawiony projekt pokazuje, że kompleksowa pomoc ekspertów pozwala na wyjście nawet z największego kryzysu. 

W tym wypadku zastosowane zostały równolegle, następujące produkty kancelarii:

 • audyt- który jest kluczowym narzędziem na początku współpracy i daje niesamowity wgląd w rzeczywistą kondycję organizacji Klienta, pozwala także zarekomendować najlepsze rozwiązania. Działania podejmowane bez audytu mogą być równie trafne, ale zawsze będą wykonywane trochę na oślep;
 • zarządzanie kryzysowe – proaktywna pomoc ekspertów kancelarii i obiektywne spojrzenie na sytuację, bez ładunku emocjonalnego, ale za to z dużym doświadczeniem, pozwala na ustabilizowanie kryzysu prawnego, na tyle, żeby pojawiła się przestrzeń do zmian, które pozwolą wyjść z kryzysu. Układy zawierane z organami państwowymi, mediacje prowadzone z kontrahentami, propozycja alternatywnych dróg wyjścia – to wszystko działania, które podejmowane w ramach zarządzania kryzysem, ratują Klientów przed katastrofą;
 • reprezentacja przed organami – wsparcie adwokatów kancelarii w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych jest w trudnych sytuacjach konieczne. Sformalizowana struktura takich postępowań sprawia, że próba samodzielnej obrony swoich interesów wiąże się z dużym ryzykiem, które w sprawach o wysoką stawkę, jest niedopuszczalne.

Jeśli poszukujesz wsparcia ekspertów w zakresie:

 1. ustalenia kondycji prawnej i występujących zagrożeń swojej działalności – audyt prawny;
 2. pomocy w wyjściu z kryzysowej sytuacji prawnej – zarządzanie kryzysem;
 3. postępowania sądowego/karnego/administracyjnego – spory i postępowania sądowe.